วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

โครงการมหัศจรรย์เที่ยวรอบกรุง 28 พฤศจิกายน 2553


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานครเชิญร่วมเดินทางท่องเที่ยวไหว้พระทางน้ำ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเกาะเกร็ดโดย เรือสำราญ Chao Phraya Princess Cruise ล่องเจ้าพระยา สู่เกาะเกร็ด นนทบุรี
กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2553
07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าเรือ ริเวอร์ซิตี้
07.30 น.เชิญทุกท่านลงเรือ พร้อมทานอาหารเช้า ช้าวต้มทรงเครื่อง จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ สถานที่แรก “วัดยานาวา พระอารามหลวงชั้นตรี เป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ “วัดคอกควาย” เนื่องจากมีชาวทวาย มาลงหลักปักฐานอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และชาวทวายจะนำกระบือที่เลี้ยงไว้มาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน หมู่บ้านบริเวณนั้นจึงได้ชื่อเรียกกันต่อมาว่า“บ้านคอกควาย”
จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ ศาลเจ้าพ่อกวนอู ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้ๆ กับสะพานพุทธฯ ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก สู่ วัดกัลยาณมิตรวรวิหาร สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2368 จากนั้นเดินทางถัดออกมาย่านชุมชมจะพบศาลเจ้าเกียงอันเกง (ที่มาของชื่อชุมชุมกุฎีจีน) ศาลเจ้าชุมชนชาวจีนที่มีองค์พระประธานเป็น เจ้าแม่กวนอิม และสันนิษฐานกันว่าศาลเจ้านี้เองที่เป็นที่มาของคำว่า “กุฎีจีน” ต่อมานำท่านสู่ “วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร หรือ วัดอรุณฯ ซึ่งเรียกตามนามของเทพเจ้าอินเดีย ที่หมายถึง “เช้าตรู่” วัดอรุณฯ นั้นสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 17 ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านธนบุรี และวัดนี้ยังเป็นวัดประจำรัชกาลของพระเจ้าตากสินมหาราชอีกด้วย
10.00 น. ทุกท่านสู่ “วัดเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งเป็นวัดที่สวยงามและนิยมใช้เป็นที่ถ่ายละคร มากที่สุด
11.00 น. พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนเรือ
12.00 น. นำท่านยัง “วัดเฉลิมพระเกียติ” เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ที่มีความสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถซึ่งได้รับพระราชทานพระนามจาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า “พระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา”
12.30 น. นำทุกท่านลงสู่ “เกาะเกร็ด” ไหว้พระที่วัดฉิมพลี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลัดเกร็ด ตำบลเกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี วัดฉิมพลีเดิมชื่อ วัดป่าฝ้ายสันนิษฐานว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาภัย รัชกาลที่ 2 ได้ทรง บูรณปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามว่า“วัดฉิมพลี” เนื่องจากพระนามเดิมของรัชกาลที่ 2 คือ เจ้าฟ้าชายฉิม และ ตราพระราชลัญจกรของพระองค์เป็นรูปครุฑ ชื่อเต็มของวัดฉิมพลี คือ “วัดฉิมพลีสุทธาวาส” คำว่า “สุทธาวาส” ที่พ่วงท้ายใกล้เคียงกับชื่อเดิมของวัดสุทัศน์ คือ “วัดมหาสุทธาวาส” ซึ่งเป็นวัดที่รัชกาลที่ 2 ทรงทำนุบำรุง จากนั้นนำทำทุกท่าน ร่วมกิจกรรม นำสิ่งของบริจาคให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมในครั้ง นี้ ณ และนำท่านเดินทางสู่ “วัดปรมัยยิกาวาส” ตั้งอยู่ที่เกาะเกร็ดเป็นพระอารามหลวงชั้นโท เดิมมีชื่อว่า“วัดปากอ่าว” คนมอญเรียกว่า “เพียะมู่ฮะเติ้ง” พระราชทานนามวัดว่า “วัดปรมัยยิกาวาส” และเดินชมสินค้าพื้นบ้านสองข้างทางและนำสิ่งของบริจาคให้กับชุมชมชาวมอญ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ อีกแห่งหนึ่งบนเกาะเกร็ด
17.00 น. เดินทางกลับถึง ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา โดยสวัสดิภาพ

ค่าบริการ
ปกติ 1,799 บาท พิเศษ เหลือราคาเพียงท่านละ 999.-บาท เท่านั้น
(ราคานี้รวม ค่าเรือเช่าเหมาลำ, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่ม ชากาแฟ, ประกัยภัยเดินทาง, มัคคุเทศก์,เรียบร้อยแล้ว)
โดยผู้เดินทางจัดเตรียมของบริจาค 1 ชุด/ท่าน (ข้าวสาร 1ถุง(5 กก.), ไข่ 1 แพ็ค(12ฟอง), และน้ำมันพืช 2 ขวดลิตร) หรือมากกว่า
1 ชุด แล้วแต่ความสะดวก เพื่อท่านจะได้นำไปมอบให้กับ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยตัวท่านเอง

สำรองที่นั่งและร่วมเดินทางกิจกรรมในครั้งที่ได้ที่ โทร. 0 2704 9191, 0 2704 7067 สายด่วน 08 1635 3755

ไม่มีความคิดเห็น: